Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU  

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HESEYA SP. Z O.O.

POLITYKA COOKIES

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Szanując Twoje prawa i respektując zasady ochrony danych osobowych został opracowany niniejszy dokument będący wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu heseya.com oraz usług oferowanych przez Heseya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. DEFINICJE
  • Administrator lub Heseya (Administrator Danych Osobowych) – Heseya z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 22a lok. 14, 00-891 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000706809, NIP 9571099580
  • Odbiorca Konsultacji – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na konsultację swojego pomysłu udzielane przez Administratora za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
  • Odbiorca Newslettera – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na newsletter przygotowywany przez Administratora za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
  • Osoba kontaktująca się – osoba fizyczna, która prowadzi korespondencję z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w inny sposób.
  • Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności Serwisu com, Polityka Przetwarzania Danych przez Heseya sp. z o.o. i Polityka Cookies.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016).
 • Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem jest Administrator, dostępny pod adresem heseya.com.
 • UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 • Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w tym Odbiorca Konsultacji, Odbiorca Newslettera i Osoba kontaktująca się.
 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
  • Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO i na zasadach w nim określonych.
  • Danymi Użytkowników Serwisu administruje Administrator. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji przez Administratora usług drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie, informacji o aktywności Użytkowników Serwisu w Serwisie oraz danych niezbędnych do załatwienia sprawy z Osobą kontaktującą się.
  • Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu odbywa się (i) w przypadku Odbiorców Newslettera w momencie rejestracji na newsletter za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, (ii) w przypadku Odbiorców Konsultacji w momencie rejestracji na konsultację za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, (iii) w przypadku Osób kontaktujących się w momencie podania danych przez Osobę kontaktującą się w korespondencji elektronicznej, tradycyjne lub innej. Podanie ww. danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.
  • W każdej chwili Użytkownik Serwisu może zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie. Jeśli z jakiś względów Użytkownik Serwisu nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia. Podmiotowi danych (Użytkownikowi Serwisu) przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W przypadku Odbiorcy Newslettera Administrator przetwarza jego następujące dane osobowe: adres e-mail.
  • W przypadku Odbiorcy Konsultacji Administrator przetwarza jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail.
  • W przypadku Osoby kontaktującej się Administrator przetwarza wyłącznie dane istotne dla rozstrzygnięcia danej sprawy oraz odpowiedzi na kontakt, które zostały podane przez Osobę kontaktującą się.
  • Dane osobowe Użytkowników Serwisu dotyczące okresu przechowywania danych osobowych zawiera tabela w pkt 3.12 poniżej.
  • Dane Użytkowników Serwisu nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (np. dla Odbiorców Newslettera).
  • Na podstawie uzyskanych danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników Serwisu.
  • Poniższa tabela wskazuje szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania tych danych:

Cel przetwarzania

Opis celu

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed roszczeniami.

 

Realizacja marketingu usług Administratora

 

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu informowania Użytkowników Serwisu o aktywności Administratora i promowania rożnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

Jeżeli Administrator zdecyduje się realizować marketing poprzez wysyłkę tzw. mailingu – Użytkownik Serwisu zostanie poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody.

Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jej pracy, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika Serwisu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora

(Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Zapewnienie bezpieczeństwa w Serwisie

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywania ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, jak również w celu do weryfikacji czy Klienci udostępniają w Serwisie niedozwolone treści.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Serwisie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Realizacja analizy statystycznej, w tym finansowej

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu ulepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. Analiza ta będzie dokonywana w sposób niezautomatyzowany.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający

na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 

Geolokalizacja

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu wyświetlania Użytkowników Serwisu spersonalizowanej reklamy.

Użytkownik Serwisu zostanie poproszony o dodatkową zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika Serwisu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora

(Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO)

Do czasu wycofania zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przesyłanie newslettera

W tym przypadku dane osobowe Odbiorców Newslettera będą przetwarzane w celu informowania Użytkowników Serwisu o aktywności Administratora i promowania rożnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

W tym przypadku Odbiorca Newslettera zostanie poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika Serwisu

(Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Udzielanie konsultacji

W tym przypadku dane osobowe Odbiorców Konsultacji będą przetwarzane w celu identyfikacji Odbiorcy Konsultacji, który wypełnił formularz dostępny w Serwisie oraz kontaktu z nim w celu konsultacji jego pomysłu.

Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie Odbiorcy Konsultacji przed ewentualnym zawarciem Umowy oraz prawnie uzasadniony Administratora

(Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO)

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Kontakt z Administratorem za pomocą różnych kanałów

W tym przypadku dana osobowe Osób kontaktujących się przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy.

Dotyczy to kontaktu Użytkowników Serwisu z Administratorem w drodze korespondencji za pomocą poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub za pomocą innych form kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu przez niego korespondencji w związku z zapytaniem Osoby kontaktującej się

(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Wykonywanie obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie.

Podstawą
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

(Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami

W tym przypadku dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw

(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Do czasu przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora, jak i przysługujących Administratorowi.

 1. POLITYKA COOKIES
  • Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania Serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  • Mechanizm cookies odpowiada za:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
  • W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
  • W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzjącym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
  • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
  • Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:
   • Otwórz menu przeglądarki
   • Wybierz Ustawienia
   • Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność
   • Ustaw blokadę na pliki cookie
  • W wybranych przeglądarkach zasady blokowania cookies określone są każdorazowo przez dostawców takich przeglądarek.
  • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
  • Użytkownik Serwisu może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
  • Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletne, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.
 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  • Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył odpowiednie procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
  • Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione przez Użytkowników Serwisu informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
  • Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz sprawuje kontrolę zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  • W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
  • Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkowników Serwisu może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby Użytkownicy Serwisu również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z Serwisu.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
  • Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych z bazy danych Administratora.
  • Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia danych osobowych z bazy danych Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym Newsletterze.
  • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1) RODO), można ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu osobom których dane przetwarza Administrator przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Wskazane prawa możesz zrealizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem następującego adresu e-mail: gdpr@heseya.com
  • W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik Serwisu może zgłosić skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)
 5. REKLAMY I LINKI STRON TRZECICH
  • Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora.
  • Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.
  • Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Użytkownicy Serwisu winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na tych stronach.
 6. KONTAKT
  • W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących Polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gdpr@heseya.com
 7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ INNYCH USŁUGODAWCÓW
  • Portale społecznościowe. W Serwisie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:
   • Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   • Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika Serwisu i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z takich wtyczek to art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO (uzasadniony interes prawny administratora).
   • Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik Serwisu odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika Serwisu. Jeśli Użytkownik Serwisu należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.
  • Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych udostępnionych przez Mailjet inc., 4 RUE JULES LEFEBVRE, 75009 PARIS 9, Francja, https://www.mailjet.com/privacy-policy/
  • Analiza zachowań Użytkowników Serwisu

Google Analytics

 • Serwis korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika Serwisu oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika Serwisu z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).
 • Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika Serwisu z tej witryny, tak aby można było skompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl.
 • Użytkownik Serwisu może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik Serwisu nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik Serwisu może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.
 • Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników Serwisu, Serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Użytkownik Serwisu może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.
 • Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings.
 • Facebook Ads i śledzenie konwersji.
 • LinkedIn Ads i śledzenie konwersji.
 • Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności w Serwisie.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Zostaw nam wiadomość, a odezwiemy się do Ciebie
Ta strona korzysta z zabezpieczenia Google reCAPTCHa - Prywatność | Warunki
Skontaktuj się bezpośrednio info@heseya.com +48 798 896 837 lub umów na rozmowę z naszym specjalistą
Daniel Parzych
Daniel Parzych
Umów spotkanie